JAYA SHIVA

Subtitle

(Hail o Shiva)

Jaya Shiva Shankara Bam Bam Hara Hara
Hara Hara Hara Hara Bam Bam Hara Hara

PHONETIC :
Jayar Sheeva Shank ara Bam Bam Ha ra Ha Ra